Q&A for lærebedrifter

Faglig leder skal være en person som enten:

 • har fagbrev
 • har høyere utdanning i det aktuelle faget
 • har minst 6 års arbeidserfaring fra faget (gjelder kun i spesielle tilfeller)

Er hovedansvarlig for opplæringen i bedriften, og hen:

 • kan velge ut instruktører (fadder, mentor) som kan hjelpe og veilede lærlingen i det daglige arbeidet. I små bedrifter kan bedriftsleder, faglig leder og instruktør være samme person
 • har ansvaret for mottak av den enkelte lærling
 • skal planlegge og tilrettelegge opplæringen, og sørge for progresjon i læringen gjennom hele læretiden
 • har ansvar for at lærlingen får daglig veiledning og oppfølging
 • skal plassere lærlingen på rett sted i bedriften, der det er arbeidsoppgaver som er i tråd med kompetansemålene, og som lærlingen kan mestre
 • bidra til at intern opplæringsplan (Fagbrev.io) benyttes aktivt av lærling i læretiden
 • skal tilrettelegge for avvikling av fagprøve ved bedriften

Instruktøren er den som følger opp og hjelper lærlingen i det daglige arbeidet.

Det er ingen formelle krav til den som skal være instruktør. Det viktigste er at vedkommende trives med å ha kontakt med ungdom og har god fagkompetanse. En god instruktør skal motivere og skape tillit hos lærlingen, her er tips til hvordan det kan gjøres:

 • Sette seg inn i målene i læreplanen
 • Påse at det er progresjon i opplæringen
 • Ha fokus på HMS
 • Demonstrere arbeidsoppgaver, teknikker og utstyr og forklare hva som gjøres
 • Observere og vurdere lærlingen
 • Stille gode åpne spørsmål til lærlingen slik at han / hun blir bevisst på egen læring
 • Gi konstruktiv tilbakemelding på utført arbeid
 • Vise lærlingen hvordan hen skal benytte bedriftens rutiner og systemer for å dokumentere arbeidet
 • Oppmuntre til at lærlingen aktivt jobber med den interne opplæringsplanen i Fagbrev.io
 • Delta på vurderinger/ oppfølgingssamtaler sammen med lærling og opplæringskontoret

Instruktøren er dermed en viktig rollemodell for lærlingen. Det er viktig at en instruktør formidler hvordan lærlingen utfører godt arbeid, hvordan en bør oppføre seg ovenfor kolleger, hvordan behandle kunder, renhold og orden, ansvar når det gjelder forbedring og utvikling i bedriften.

Instruktøren har ansvaret for at lærlingen får lærerike og relevante arbeidsoppgaver, og for faglige samtaler underveis og i etterkant av arbeidet.
Det er viktig å la lærlingen jobbe selvstendig under oppsyn av en instruktør som hjelper og veileder underveis. Når oppgaven er utført skal lærlingen og instruktøren diskutere arbeidsprosessen, resultatet og om muligheter for å gjøre jobben enda bedre.